Par maksājumu pagarināšanu un atlikšanu sakarā ar Covid-19

2020-03-31

Atbilstoši likumam “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums) Ministru kabinets nosaka nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (turpmāk — krīzes skartās nozares). 

Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmums dienests piešķīris nodokļu samaksas pagarinājumu vai citus Likumā noteiktos atbalsta mehānismus un iepriekš nav kavēta rēķinu par elektroenerģijas un dabasgāzes piegādēm apmaksa, SIA “Ignitis Latvija” nodrošina tiesības pieteikties elektroenerģijas vai dabasgāzes samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt atbrīvot no nokavējuma procentu samaksas. 

Lai saņemtu augstāk norādīto samaksas pagarinājumu un/vai atbrīvojumu no nokavējuma procentu samaksas, klients vēršas pie SIA “Ignitis Latvija” ar motivētu iesniegumu, kam pievieno attiecīgu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par atbalsta pasākumu piemērošanu, kā arī citus dokumentus (ja tādi ir), kas pamato iesniegumā norādītos apstākļus. 

SIA “Ignitis Latvija” klientu iesniegumu izvērtē 7 dienu laikā no tā saņemšanas un pieņem lēmumu par samaksas termiņa pagarinājumu un/vai atbrīvošanu no nokavējuma procentu samaksas Nepieciešamības gadījumā SIA “Ignitis Latvija” var pagarināt lēmuma pieņemšanu uz laiku un pieprasīt papildus informācijas un dokumentu iesniegšanu.