Šis paziņojums par konfidencialitāti (turpmāk tekstā – “Paziņojums”) sniedz informāciju par to, kā Ignitis Latvija SIA, reģistrācijas numurs: 40103642991, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, Latvija, LV-1012 (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”), apstrādā personas datus.

 

Paziņojuma noteikumi attiecas uz fiziskām personām, kuru personas datus apstrādā Sabiedrība:

i) klientiem, kuri izmanto, ir izmantojuši, ir izteikuši vēlmi izmantot vai citādi saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Klienti”);

ii) personām, kuras uzrunā Sabiedrību, iesniedzot savus pieteikumus, pieprasa tieši vai izmanto distances saziņu, tostarp telefonu, e-pastu u. c.;

iii) personām, kas apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietni u. c. Šajā paziņojumā ir ietverti vispārīgi noteikumi. Papildu informācija par Sabiedrības veiktu personas datu apstrādi var būt norādīta Sabiedrības līgumos, citos dokumentos, tīmekļa vietnē un klientu apkalpošanas vietās.

Sabiedrība paziņos par visiem šī Paziņojuma grozījumiem, publicējot tos Sabiedrības tīmekļa vietnē. Dažos gadījumos Sabiedrība var informēt personas par grozījumiem pa pastu, e-pastu vai citādi (piemēram, publicējot tos presē).

 

Definīcijas

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jēdzieniem un saīsinājumiem ir šāda nozīme:

- “Personas dati” ir jebkura informācija saistībā ar identificētu vai neidentificētu fizisku personu (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija u. c.).

- “Fiziska persona” (datu subjekts) – persona, kuras dati tiek apstrādāti (piemēram, Sabiedrības klienti, personas, kas uzrunā Sabiedrību, tai iesniedzot pieteikumus vai pieprasījumus, Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāji u. c.).

- “Datu apstrāde” ir jebkāda darbība, ko veic ar personas datiem (piemēram, ierakstīšana, glabāšana, piekļuves piešķiršana, pārsūtīšana u. c.).

- “Pakalpojumi” ir visas Sabiedrības sniegtās preces un pakalpojumi.

Citi šajā Paziņojumā lietotie termini tiek interpretēti tā, kā definēti tiesību aktos, kas reglamentē personas datu aizsardzību (Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesību akti).

 

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Sabiedrība personas datus apstrādā tikai dažos īpašos gadījumos saskaņā ar tiesību aktos noteikto juridisko pamatojumu, t.i., ja datu apstrāde ir nepieciešama ar personu noslēgta līguma noslēgšanai un/vai izpildei, persona ir devusi savu piekrišanu apstrādāt savus datus vienam vai vairākiem specifiskiem mērķiem, Sabiedrībai ir jāapstrādā personas dati, ņemot vērā atbilstību tiesību aktu prasībām vai personas dati jāapstrādā Sabiedrības likumīgās interesēs.

Galvenie mērķi, kuriem Sabiedrība apstrādā personas datus:

Pakalpojumu sniegšana, līgumu slēgšana un izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai nodrošinātu pienācīgu līgumu, kas tiek noslēgti ar klientiem, noslēgšanu un izpildi; pakalpojumu sniegšana vai preču piegāde tiek nodrošināta, pamatojoties uz līgumiem, kuros iekļauta pareiza klientu informācija par jautājumiem, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem saskaņā ar līgumiem vai pamatojoties uz tiesību aktu prasībām.

Maksājumu administrēšana. Sabiedrība apstrādā personas datus saistībā ar samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar līguma un normatīvo aktu nosacījumiem.

Parādu pārvaldība. Parāda gadījumā Sabiedrība apstrādā personas datus attiecībā uz parādu un veic parādu piedziņas darbības saskaņā ar līguma nosacījumiem un tiesību aktiem, kā arī pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Pieprasījumu izskatīšana. Sabiedrība apstrādā personas datus, izskatot un risinot pieprasījumus un sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar līguma nosacījumiem, pamatojoties uz doto piekrišanu vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Tiešais mārketings. Sabiedrība var apstrādāt personas datus, sniedzot piedāvājumus, jaunumus par sniegtajiem pakalpojumiem un informāciju par gaidāmajiem pasākumiem, pamatojoties uz personas sniegto piekrišanu.

Personu un objektu drošība. Lai nodrošinātu savu darbinieku, klientu, citu personu un objektu drošību, Sabiedrība var veikt videonovērošanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Citi mērķi. Sabiedrība var arī apstrādāt personas datus citiem mērķiem, ja tā ir ieguvusi personas piekrišanu un tai ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Visos iepriekš minētajos gadījumos Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgos skaidri noteiktos likumīgos mērķus saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām.