Šis paziņojums par konfidencialitāti (turpmāk tekstā – “Paziņojums”) sniedz informāciju par to, kā Ignitis Latvija SIA, reģistrācijas numurs: 40103642991, juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, Latvija, LV-1012 (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”), apstrādā personas datus.

 

Paziņojuma noteikumi attiecas uz fiziskām personām, kuru personas datus apstrādā Sabiedrība:

i) klientiem, kuri izmanto, ir izmantojuši, ir izteikuši vēlmi izmantot vai citādi saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Klienti”);

ii) personām, kuras uzrunā Sabiedrību, iesniedzot savus pieteikumus, pieprasa tieši vai izmanto distances saziņu, tostarp telefonu, e-pastu u. c.;

iii) personām, kas apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietni u. c. Šajā paziņojumā ir ietverti vispārīgi noteikumi. Papildu informācija par Sabiedrības veiktu personas datu apstrādi var būt norādīta Sabiedrības līgumos, citos dokumentos, tīmekļa vietnē un klientu apkalpošanas vietās.

Sabiedrība paziņos par visiem šī Paziņojuma grozījumiem, publicējot tos Sabiedrības tīmekļa vietnē. Dažos gadījumos Sabiedrība var informēt personas par grozījumiem pa pastu, e-pastu vai citādi (piemēram, publicējot tos presē).

 

Definīcijas

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jēdzieniem un saīsinājumiem ir šāda nozīme:

- “Personas dati” ir jebkura informācija saistībā ar identificētu vai neidentificētu fizisku personu (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija u. c.).

- “Fiziska persona” (datu subjekts) – persona, kuras dati tiek apstrādāti (piemēram, Sabiedrības klienti, personas, kas uzrunā Sabiedrību, tai iesniedzot pieteikumus vai pieprasījumus, Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāji u. c.).

- “Datu apstrāde” ir jebkāda darbība, ko veic ar personas datiem (piemēram, ierakstīšana, glabāšana, piekļuves piešķiršana, pārsūtīšana u. c.).

- “Pakalpojumi” ir visas Sabiedrības sniegtās preces un pakalpojumi.

Citi šajā Paziņojumā lietotie termini tiek interpretēti tā, kā definēti tiesību aktos, kas reglamentē personas datu aizsardzību (Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesību akti).

 

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Sabiedrība personas datus apstrādā tikai dažos īpašos gadījumos saskaņā ar tiesību aktos noteikto juridisko pamatojumu, t.i., ja datu apstrāde ir nepieciešama ar personu noslēgta līguma noslēgšanai un/vai izpildei, persona ir devusi savu piekrišanu apstrādāt savus datus vienam vai vairākiem specifiskiem mērķiem, Sabiedrībai ir jāapstrādā personas dati, ņemot vērā atbilstību tiesību aktu prasībām vai personas dati jāapstrādā Sabiedrības likumīgās interesēs.

Galvenie mērķi, kuriem Sabiedrība apstrādā personas datus:

Pakalpojumu sniegšana, līgumu slēgšana un izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai nodrošinātu pienācīgu līgumu, kas tiek noslēgti ar klientiem, noslēgšanu un izpildi; pakalpojumu sniegšana vai preču piegāde tiek nodrošināta, pamatojoties uz līgumiem, kuros iekļauta pareiza klientu informācija par jautājumiem, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem saskaņā ar līgumiem vai pamatojoties uz tiesību aktu prasībām.

Maksājumu administrēšana. Sabiedrība apstrādā personas datus saistībā ar samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar līguma un normatīvo aktu nosacījumiem.

Parādu pārvaldība. Parāda gadījumā Sabiedrība apstrādā personas datus attiecībā uz parādu un veic parādu piedziņas darbības saskaņā ar līguma nosacījumiem un tiesību aktiem, kā arī pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Pieprasījumu izskatīšana. Sabiedrība apstrādā personas datus, izskatot un risinot pieprasījumus un sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar līguma nosacījumiem, pamatojoties uz doto piekrišanu vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Tiešais mārketings. Sabiedrība var apstrādāt personas datus, sniedzot piedāvājumus, jaunumus par sniegtajiem pakalpojumiem un informāciju par gaidāmajiem pasākumiem, pamatojoties uz personas sniegto piekrišanu.

Personu un objektu drošība. Lai nodrošinātu savu darbinieku, klientu, citu personu un objektu drošību, Sabiedrība var veikt videonovērošanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Citi mērķi. Sabiedrība var arī apstrādāt personas datus citiem mērķiem, ja tā ir ieguvusi personas piekrišanu un tai ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Visos iepriekš minētajos gadījumos Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgos skaidri noteiktos likumīgos mērķus saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām.

 

Sīkdatņu POLITIKA

 

Vispārējā INFORMĀCIJA

Šī sīkdatņu politika (turpmāk – Politika) nosaka izmantojamu sīkdatņu apstrādes noteikumus Ignitis Latvija SIA (turpmāk – datu pārzinis) pārvaldāmā tīmek www.ignitis.lv (turpmāk – Tīmekļvietne).

Politika ir sagatavota saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Lietuvas Republikas Elektronisko skaru likumu.

 

KAS IR SĪKDATNES

Sīkdatnes (angļ. cookies) ir nelielas teksta datnes, kuras lietotājam izmantojot pārlūkprogrammu (piem., “Internet Explorer”, “Firefix” u.c.), lai apmeklētā tīmekļvietne tiktu saglabāta lietotāja ierīcē (piem., datorā, mobilajā ierīcē, planšetdatorā).

Atkarībā no sīkdatņu pastāvēšanas laika, tās var būt ilgtermiņa vai īstermiņa (seansa). Ilgtermiņa sīkdatnes paliek lietotāja ierīcē, kamēr beidzas to darbības laiks vai kamēr lietotājs nolemj tās izdzēst. Seansa sīkdatnes tiek izdzēstas uzreiz, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammas logu (pēc pārlūkošanas seansa beigām).

 

Sīkdatņu veidi

Obligātās (tehniskās) sīkdatnes tiek izmantotas, lai varētu pienācīgi sniegt Tīmekļvietnes pakalpojumus un lietotājs varētu pārlūkot un izmantot tīmekļvietnes funkcijas, t.i. Tīmekļvietnes funkcionēšanas nodrošināšanai.

Statistiskās vai analītiskās sīkdatnes izmantojamas anonīmas statistikas informācijas vākšanai un atskaišu saņemšanai, no kurām Tīmekļvietnes pārzinis var uzzināt, kā lietotāji izmantoja Tīmekļvietni.

Marketinga vai reklāmas sīkdatnes izmantojamas, lai ievāktu informāciju par to, kā lietotāji izmanto Tīmekļvietni, lai nodrošinātu piedāvājumu (reklāmas), kas vislabāk atbilst lietotāju vajadzībām, sniegšanu lietotājam.

Funkcionālās vai tehniskās sīkdatnes izmantojamas, lai iegaumētu lietotāju izvēles un iestatījumus (piem., valodas vai laika zonas). Ar šo sīkdatņu palīdzību lietotāji izvairās no iestatījumu izmaiņām katru reizi pēc Tīmekļvietnes apmeklēšanas.

Šajā Tīmekļvietnē lietotājam ierakstīšanai piedāvāto sīkdatņu saraksts tiek norādīts Politikas 6.p.

 

Kādā nolūkā tiek izmantotas sīkdatnes

Tīmekļvietnē sīkdatnes izmantojamas Tīmekļvietnes funkcionalitātes uzlabošanai, efektīvai un raitai Tīmekļvietnes darbības nodrošināšanai, pārlūkošanas statistikas un analīzes īstenošanai, lai nodrošinātu efektīvāku marketingu. Sīkdatnes tiek izmantotas lietotāja, kurš agrāk ir apmeklējis Tīmekļvietni, atpazīšanai, lai saglabātu lietotāja Tīmekļvietnes apmeklēšanas vēsturi un atbilstoši tam piemērotu saturu, statistikas informācijas par tīmekļvietnes apmeklēšanu ievākšanai. Kad lietotājs pirmo reizi apmeklē Tīmekļvietni, sīkdatnes tiek pārceltas lietotāja ierīcē un vēlāk tiek izmantotas ierīces atpazīšanai. Tā ir ierasta tīmekļvietnes pārlūkošanas prakse, kas atvieglo lietotājam pārlūkošanu un vienkāršo lietotāja pieeju publicētai informācijai.

Sīkdatnēs netiek uzglabāta informācija, kuru izmantojot būtu iespējams tiešā veidā identificēt lietotāja identitāti, taču sīkdatnēs esoša informācija var būt attiecināma ar lietotāja izmantojamu ierīci, pārlūkošanas vēsturi un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūtu un uzglabājamu informāciju.

 

TIESISKS SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PAMATS

Nepieciešamu sīkdatņu izmantošanas pamats ir datu pārziņa tiesiska interese (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Sīkdatņu, par kuru izmantošanu tiek sniegta piekrišana, tiesisks izmantošanas pamats ir lietotāja piekrišana (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

PIEKRIŠANA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Obligātās (tehniskās) sīkdatnes tiek ieviestas automātiski un tām nav nepieciešama lietotāja piekrišana.

Gadījumā, ja saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem netiek atļauts citādāk, visas citas  (analītiskās, reklāmas, ja tādas tiek izmantotas) sīkdatnes Tīmekļvietnē aktivējamas tikai pēc tam, kad lietotājs piekrīt tam, lai tādas sīkdatnes tiktu izmantotas, t.i. tikai pēc tam, kad savu izvēli lietotājs atzīmē Tīmekļvietnē automātiski atvērtajā paziņojuma logā, kurā tiek sniegta informācija par sīkdatņu izmantošanu.

Par katra veida sīkdatņu izmantošanu datu pārzinis pieprasa atsevišķu piekrišanu, kura tiek sniegta ar lietotāja aktīvām darbībām, atzīmējot ķeksīšus pie vēlamām sīkdatnēm un uzklikšķinot uz pogas ”Apstiprināt izvēlētās sīkdatnes“. Uzklikšķinot uz pogas ”Apstiprināt visas sīkdatnes” tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt visu uzskatītu sīkdatņu ierakstīšanai un izmantošanai.

Gadījumā, ja lietotājs neatzīmē piekrišanu par statistisko, reklāmas sīkdatņu vākšanu un apstrādi, taču uzklikšķinās uz ”Apstiprināt izvēlētās sīkdatnes”, tad tādā gadījumā netiks izmantotas nekādas sīkdatnes, izņemot obligātās (tehniskās) sīkdatnes, kuras tiek izmantotas Tīmekļvietnes funkcionēšanas nodrošināšanai.

Lietotājs savu sniegtu piekrišanu var jebkad atsaukt, nomainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītas sīkdatnes.

Gadījumā, ja lietotājs neizsaka savu izvēli par sīkdatņu izmantošanu, sīkdatnes netiks ieviestas (izņemot obligātās), taču paziņojums par sīkdatņu izmantošanu parādās katru reizi, kad lietotājs apmeklē Tīmekļvietni.

 

IZMANTOJAMU SĪKDATŅU SARAKSTS

 

 

 

SĪKDATŅU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Vairākas sīkdatnes ir īstermiņa (seansa) un tās izzūd, kad lietotājs pabeidz sesiju (t.i. aizver pārlūkprogrammu). Citas sīkdatnes (piemērām, statistiskās, reklāmas) ir ilgtermiņa un tās tiek glabātas datorā attiecīgu laiku. Ilgtermiņa sīkdatņu glabāšanas termiņi ir norādīti Politikas 7.p.

Īstermiņa (seansa) sīkdatņu ierakstīšana notiek tikmēr, kamēr lietotājs atver pārlūkprogrammu un to aizver. Kad tiek aizvērta pārlūkprogramma, minētās sīkdatnes  automātiski tiek izdzēstas.

Ilgtermiņa sīkdatnes tiek glabātas datorā tikmēr, kamēr tās lietotājs izdzēš no pārlūkprogrammas vai arī beidzas to lietošanas termiņš.

 

SĪKDATŅU PĀRVALDĪŠANA

Visas interneta pārlūkprogrammās (piemēram ”Internet Explorer“, Microsoft Edge u.c.) ir paredzēta iespēja pārvaldīt, izdzēst sīkdatnes. Sīkākas instrukcijas atkarībā no lietotāja izmantojamas pārlūkprogrammas.

Ja tiek lietotas pārlūkprogrammas, iestatījumu parametri ir jāregulē savās pārlūkprogrammās.

Informāciju par to kā ir iespējams nomainīt lietojamas pārlūkprogrammas iestatījumus vai  izdzēst sīkdatnes, lietotājs var atrast tīmekļvietnē www.aboutcookies.org.

Ja lietotājs gribētu, lai ”GoogleAnalytics“ nevāktu viņa pārlūka datus visās tīmekļvietnēs, informāciju par noteikumiem lietotājs var atrast tīmekļvietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

DATU PĀRZIŅA KONTAKTI

Vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu lietotājs var iegūt, sazinoties ar datu pārziņu 

40103642991
Cēsu g. 31, k-3 Ryga LV1012
+371 2 000 50 95
[email protected]

Datu apsardzes amatpersonas kontaktdati: [email protected]

+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Obligātās sīkdatnes ļauj padarīt tīmekļa vietni lietojamu, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām tīmekļa vietnes vietām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties bez šīs sīkdatnes.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem.